MONUDET – bibliografie

 

Výběr publikací je postupně doplňován (předem děkuji těm, kdo by byli ochotní mi přispět upozorněním na dosud opominuté publikace). Jsou v něm uvedeny především práce na téma měřické dokumentace a stavebně-historického průzkumu staveb. Přehled je uspořádán chronologicky.

V druhé části seznamu je pro orientaci uveden (zatím velmi útržkovitý) výběr publikací s vyobrazeními měřických podkladů architektonických detailů.

Ve třetí části jsou odkazy na texty přístupné na internetu.

I.

Metodika. Umělecko historický průzkum hřbitovů a pohřebišť, in: Společnost ochránců památek ve východních Čechách. Zpravodaj, roč. 15, 2005, č. 2, s. 22-24.

VARHANÍK Jiří: Stavebně historický průzkum v současné praxi památkové péče, in: Dějiny staveb 2003, Plzeň 2004, s. 45-48. Začlenění průzkumů do zákonného rámce.

OTÁHAL David, PANÁČEK Michal: Příspěvek k diskusi o možnostech dokumentace architektonických prvků. Gotické portály kostelů sv. Bartoloměje Nečemicích a sv. Marka v Sušanech, in: Dějiny staveb 2003, Plzeň 2004, s. 63-67. Článek navazuje na úvahy o možnostech záchranné dokumentace, které ovšem necituje (řadu jich najdete níže v tomto bibliografickém přehledu).

HANZLÍKOVÁ Hana: Příspěvek ke stavebnímu vývoji jižní budovy zámku v Poběžovicích, in: Dějiny staveb 2003, Plzeň 2004, s. 80-85. Dokumentace nálezů na části průčelí. Poukaz na význam dokumentace v průběhu opravy.

ŠIROKÝ Radek, KOČÁR Petr: Analýza stratigrafických vztahů jako metoda výzkumu architektury, in: Dějiny staveb 2003, Plzeň 2004, s. 100-115. Základní příspěvek k metodám analýzy stavby.

KOVÁŘ Miroslav: Trojprutá klenební žebra z českých klášteřišť – materiálie, in: Sborník Muzea středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti Západočeské univerzity v Plzni, II, Unicornis, Praha 2003, s. 113-116. Příklady nákresů profilů. Bez uvedení metody a přesnosti. 031219

STROHMAYER Wolfgang: Elementar-mathematische Grundlagen in der Geometria deutsch (1487/88) des Matthäus Roriczer, in: Architectura, roč. 33, 2003, č. 1, s. 19-37. Jednoduché konstrukce základních geometrických útvarů – mnohoúhelníků.

SCHNEIDER Gerd: Proportionen in dreizehn unausgeführt gebliebenen Entwürfen von Guarino Guarini, in: Architectura, roč. 33, 2003, č. 1, s. 38-61. Geometrická analýza proporčních vztahů v barokních projektech.

SCHULLER Manfred: Building Archeology. Monuments and Sites VII, ICOMOS, München 2002. 92 stran, formát A4. Komentář na http://sweb.cz/monudet/monudetrec.htm

SCHUBERT Alfréd: O historických výplních okenních otvorů, in: Zprávy památkové péče, roč. 63, 2003, č. 2, s. 120. (Poznámka k dokumentaci okenních rámů a skel.)

MATULÍKOVÁ Zoja: Příspěvek k otázce stratigrafických průzkumů barevných a omítkových vrstev a jejich význam při rekonstrukci historických fasád, in: Zprávy Státního památkového ústavu v Brně 6/2002, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Brno 2003s. 55-65

HANZLÍKOVÁ Hana: Příspěvek ke způsobu zpracování prohloubeného stavebně historického průzkumu na příkladě rozboru vnějšího pláště mostní branky ve Stříbře, in: Dějiny staveb 2002, Plzeň 2003, s. 51-55.

JESENSKÝ Vít: Menší panská sídla, zámečky a tvrze, in: Dějiny staveb 2002, Plzeň 2003, s. 73-76 (příklad terénního náčrtu).

PANÁČEK Michal: Problematika dokumentace historických krovů, in: Dějiny staveb 2002, Plzeň 2003, s. 131-137.

SOMMER Jan: Pokus o edici dokumentace architektonických článků, in: Dějiny staveb 2002, Plzeň 2003, s. 150-158.

Anforderungen an eine Bestandsdokumentation in der Baudenkmalpflege, Arbeitsmaterialien zur Denkmalpflege in Brandenburg, Nr. 1, 2002, 28 číslovaných stran (včetně obálky), formát A4. (Požadavky na dokumentaci stavu objektů pro účely stavební památkové péče). Metodická publikace.

GABRIEL František: Postavení staveb mezi historickými prameny, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 110, 2002, č. 3, s. 150-158.

LEHKÝ Ivan: K dalším možnostem dokumentace architektonických článků středověkých staveb, , in: Zprávy památkové péče, roč. 62, 2002, č. 5, s. 125-129.

HARTLEITNER Walter a kol.: Eine neue Methode zur Abformung sensibler Objekte, in: Restauro, roč. 107, 2001, č. 3, s. 182-187. (Metoda 3D scanování.)

BERNDT Iris, KRAUSE Manfred, NISCH Gunther: Chorin. Das Masswerk der Klosterfenster im Spiegel historischer Abbildungen. Zur Geschichte seiner Restaurierungen, in: Brandenburgische Denkmalpflege, roč. 10, 2000, č. 1, s. 35-46.

JESENSKÝ Vít, RYKL Michael: Hloubkový stavebně historický průzkum pro potřeby památkové péče, in: Dějiny staveb 2001, s. 67-82.

PAVELKA Karel: Založení fotogrammetrické databáze historických objektů v České republice, in: Dějiny staveb 2001, s. 133-138.

SOMMER Jan: Nová možnost grafické dokumentace trojrozměrných prvků architektury a dalších druhů památek, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 9, s. 286-290.

KUBELÍK Martin, MUSÍLEK Ladislav, PAVELKA Karel, PAVLÍK Milan: Informace o činnosti pracoviště pro exaktní metody studia památek na ČVUT v Praze. Využití fotogrammetrie při studiu klenby Vladislavského sálu v Praze, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 3, s. 73-77.

MACEK Petr: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, SÚPP, Praha 2001.

SCHUBERT Alfréd: K operativnímu průzkumu a dokumentaci dochovaného stavu architektonických památek, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 5, s. 149-153.

DRAGOUN Zdeněk: Předběžné výsledky sledování rekonstrukce spodních podlaží domu čp. 549/I na Staroměstském náměstí v Praze, in: Průzkumy památek, roč. 7, 2001, č. 1, s. 83-88. (Zaměření i zákresy do fotografií.)

JESENSKÝ Vít: K metodice záchranného SHP, in: Památky středních Čech, roč. 15, 2001, č. 1, s. 69-72.

NOVOTNÁ Dana: Analýza výpovědní hodnoty podkladů používaných v praxi památkové péče, in: Zprávy památkové péče, 60, 2000, č. 2, s. 26-28.

KÜHLENTHAL Michael, FISCHER Helge: Richtlinien für die Dokumentation der Restaurierungsmaßnahmen in Petra, in: Michael KÜHLENTHAL, Helge FISCHER (ed.): Petra. Die Restaurierung der Grabfassaden / The Restoration of the Rockcut Tomb Façades, Arbeitshefte des Bayerichen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 105, München 2000, s. 84-86. Především směrnice pro dokumentační akce v průběhu restaurování a pro identifikaci dokumentace. Paralelní německý a anglický text.

URBAN Thomas: Ein Dokumentations- und Archivierungssystem für die Monumente in Petra, in: Michael KÜHLENTHAL, Helge FISCHER (ed.): Petra. Die Restaurierung der Grabfassaden / The Restoration of the Rockcut Tomb Façades, Arbeitshefte des Bayerichen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 105, München 2000, s. 149-177. Velice podrobný popis. Paralelní německý a anglický text.

ASLAN Zaki, SHAER May, FISCHER Helge: Methoden und Techniken, die bei der Dokumentation der Monumente in Petra angewendet werden, in: Michael KÜHLENTHAL, Helge FISCHER (ed.): Petra. Die Restaurierung der Grabfassaden / The Restoration of the Rockcut Tomb Façades, Arbeitshefte des Bayerichen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 105, München 2000, s. 178-183. Metody vyměřování. Paralelní německý a anglický text.

MACEK Petr: Kniha o pražské katedrále, in: Zprávy památkové péče, roč. 60, 2000, č. 2, s. 41.

JESENSKÝ Vít: Dokumentování v památkové péči a kritérium památkové hodnoty, in: Průzkumy památek, roč. 7, 2000, č. 2, s. 233-234.

SOMMER Jan: K metodice záchranného SHP, in: Česká placka, č. 15, 2001, s. 4-7.

MACEK Petr: K diskusi o metodice stavebně historického průzkumu, in: Průzkumy památek, roč. 7, 2000, č. 2, s. 235-237.

JESENSKÝ Vít: Dokumentování v památkové péči a kritérium památkové hodnoty, in: Průzkumy památek, roč. 7, 2000, č. 2, s. 233-234.

PICK Robert: Dokumentation in der Steinrestaurierung, in: Restauro, roč. 106, 2000, č. 8, s. 588-592.

Sběr údajů a zajištění kvality při restaurování staveb z přírodního kamene, Směrnice 3-4-90, Návrh 11/99, WTA CZ Vědeckotechnická společnost pro sanaci staveb a péči o památkové objekty, Praha, b. d. (1999?).

SOMMER Jan: Raně gotická profilace klenebních žeber v hlavní lodi a v presbyteriu městského kostela v Písku, in: Průzkumy památek, roč. 6, 1999, č. 1, s. 53-54.

GIRSA Václav: Inventarizace jako výchozí podklad pro restaurování Müllerovy vily v Praze, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 3, s. 83-85.

JESENSKÝ Vít: Dokumentační činnost a správa informací o nemovitých objektech v naší památkové péči, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 3, s. 89-91.

PAVLÍK Milan, PAVELKA Karel: Založení pracoviště pro exaktní metody studia památek na ČVUT v Praze. Využití fotogrammetrie při studiu kleneb kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 9, s. 297-299.

SOMMER Jan: K základům autenticity památek (Připomínka památky Jana Muka), in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 10, s. 329-330.

GIRSA Václav: Kvalifikovaná předprojektová a projektová příprava v procesu péče o stavební památky (Příspěvek do diskuse o metodice), in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 10, s. 375-383.

SOMMER Jan: K možnostem dokumentace forem architektonických článků historických staveb, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 10, s. 386-388.

RAZÍM Vladislav: K dnešnímu stavu dokumentování památek, in: Průzkumy památek, roč. 6, 1999, č. 1, s. 1-4.

MILOŠ Stanislav, MICHNA Pavel, SEDLÁČKOVÁ Hedvika: Pozdněgotické a renesanční kachle ze zámku v Hranicích, Městský úřad Hranice a Památkový ústav v Olomouci, b. m. 1998, 50 stran na volných listech, vložených ve skládačce, formát A4. Příklad katalogu. Každá položka má jednu stránku, na níž je vždy nárys a případně i profil, v jednotném měřítku. Řešení je nepochybně vhodné i pro prvky architektury.

BLÁHA Jiří: Průzkumy a dokumentace historických krovů, in: Zprávy památkové péče, roč. 58, 1998, příloha, s. XXXVIII.

VARHANÍK Jiří: K památkové ochraně zřícenin, in: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. Příloha časopisu Zprávy památkové péče, roč. 58, 1998, s. 37-43 [38].

GABRIEL František: Předprojektová příprava konzervace hradů a její problémy - příklady ze severních Čech, in: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. Příloha časopisu Zprávy památkové péče, roč. 58, 1998, s. 33-36.

DURDÍK Tomáš: Torzální architektura jako historický pramen a problematika její vypovídací schopnosti, in: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. Příloha časopisu Zprávy památkové péče, roč. 58, 1998, s. 27-31.

SCHULLER Manfred: Missachtet, Vergessen, Vernichtet... Historische Bautechnik und die Qualität des Details, in: Monumental. Festschrift für Michael Petzet. Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 100, München 1998, s. 157-176. Velký důraz na význam konstrukčních detailů.

JESENSKÝ Vít: Principy dokumentování památek, areálů a území přijaté na Generálním shromáždění ICOMOS v Sofii roku 1996 a další mezinárodní dokumenty týkající se dokumentování a dokumentace památek a jejího spravování a šíření, in: Zprávy památkové péče, roč. 57, 1997, č. 9/10, s. 222-227.

BRAUNE Michael: Arbeitsgruppe Historische Bauforschung konzipiert sich in Hannover, in: Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen, roč. 16, 1996, č. 4, s. 168-169.

KAIGL Jan: Pozdně středověký náčrt půdorysu dvoulodí farního kostela v Pacově, in: Zprávy památkové péče, 56, 1996, č. 1/2, s. 23-28.

ŽIŽKA Jan: O "stavitelských" kresbách na průčelích, in: Zprávy památkové péče, 56, 1996, č. 1/2, s. 29-30.

SOMMER Jan: Studium stavebních památek jako základ jejich přiměřené ochrany (osobní stanovisko), in: Památkové listy, č. 8, 1996, s. 7.

KOLLER Manfred: Historické fasády; průzkum a opatření k záchraně památky, in: Zprávy památkové péče, roč. 56, 1996, č. 5-6, s. 182-186.

CHUDÁREK Zdeněk: Speciální památkové průzkumy v současnosti, in: Zprávy památkové péče, roč. 56, 1996, č. 7/8, s. 209-211.

VINAŘ Jan: Úvaha o klenbě, in: Zprávy památkové péče, roč. 56, 1996, č. 7/8, s. 251-256.

LÍBAL Dobroslav: Lapidarium Hungaricum (rec.), in: Památkové listy 11, 1996, s. 6-7.

BLOCHOVÁ Hana: Vypovídací hodnota historických vrstev plášťů památkových objektů a přístup k jejich obnově, in: Památkové listy 11, 1996, s. 9-10.

GABRIEL František: K nutnosti dokumentace hradů, in: Castellologica Bohemica 5, 1996, s. 7-10.

RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada: O pozdně gotickém plánu presbyteria farního kostela v Szydl owci v Malopolsku, in: Zprávy památkové péče, 55, 1995, č. 6, s. 205-207.

BRYKOWSKA Maria: Druhá fáze rysů ve farním kostele v polském Szydl owci, in: Zprávy památkové péče, 55, 1995, č. 6, s. 208.

ORIŠKO Štefan: Pamiatky a diagnóza, in: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 5-6, s. 3.

MACEK Petr: Stavebně-historický průzkum bývalého kláštera augustiniánů v Litomyšli, in: Zprávy památkové péče, roč. 54, 1994, č. 10, s. 375.

ŠNAJDROVÁ Hana: Miloslav Jiřinec , in: Zprávy památkové péče, 54, 1994, č. 5, s. 175.

SOMMER Jan: Věž kostela v Prčici (K poznání úlohy kostela v obraze středověké vesnice), in: Zprávy památkové péče, 54, 1994, č. 3, s. 94.

SOMMER Jan: Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege XLII (rec.), in: Zprávy památkové péče, 53, 1993, č. 8, s. 332.

MADER Gert Thomas: Bauforschung und Denkmalpflege, in: Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege, Band 42/1988, Deutscher Kunstverlag, München 1993, s. 9-31.

NEJEDLÝ Vratislav: Kalendář na rok 1993, in: Zprávy památkové péče, 53, 1993, č. 3, s. 125-126. (Kalendář bavorské památkové péče, věnovaný dokumentaci a průzkumům staveb.)

BEČKA Pavel: Měřická dokumentace relikviáře sv. Maura, in: Zprávy památkové péče, 52, 1992, č. 6, s. 9.

Arbeitsgruppe Inventarisation: Stellungnahme der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland. Das Inventar - Notwendigkeit in Verwirklichung, in: Deutsche Kunst und Denkmalpflege, roč. 50, 1992, č. 1, s. 65-66.

SOMMER Jan: Zmizelé stavby - Nenápadná proměna (výměna balustrády na rampě před Národním muzeem), in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 7, s. 2.

SOMMER Jan: I naše současnost se stane historií, in: Architekt, roč. 37, 1991, s. 4.

BINGENHEIMER Klaus, HÄDLER Emil: Interdisziplinäre Bestandserfassung und Bestandsuntersuchung an Beispielen von historischen Wehr- und Wohnbauten. Zur Stellung der Bestandsuntersuchung in der praktischen Denkmalpflege, in: Burgen und Schlösser, roč. 32, 1991, č. 2, s. 1-4.

BINGENHEIMER Klaus: Das Bestandsausmaß als Grundlage der Bauanalyse, in: Burgen und Schlösser, roč. 32, 1991, č. 2, s. 4-12.

HÄDLER Emil: Das analytische Raumbuch als Arbeitsmittel für Bestandserfassung und Projektsteuerung in der Denkmalpflege, in: Burgen und Schlösser, roč. 32, 1991, č. 2, s. 18-26.

SOMMER Jan: Grafická dokumentace jako důležitý prostředek poznání středověké architektury, in: Památky a příroda, roč. 15, 1990, s. 385-393.

SCHULLER Manfred:  Bauforschung, in: Der Dom zu Regensburg. Ausgrabung. Restaurierung. Forschung, Kunstsammlungen des Bistums Regensburg, Diözesianmuseum Regensburg, Kataloge und Schriften, Verlag Schnell u. Steiner, München - Zürich, 31990, s. 168-188. Podrobné informace o použitých metodách dokumentace.

MÜLLER Werner: Grundalgen gotischer Bautechnik, Deutscher Kunstverlag, München 1990. Geometrické principy, projektování, stavební realizace.

SCHMIDT Wolf: Das Raumbuch als Instrument denkmalpflegerischer Bestandsaufnahme und Sanierungsplanung, Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Bd. 44, München 1989.

MAYER Josef: Uměleckohistorické a stavebně historické průzkumy, in: Staletá Praha 18, 1988, s. 71-85.

BLAŽEJ Jiří: Sledování vztahů mezi architekturou a nástěnnou malbou při restaurování, in: Umění, roč. , 1972, č. 3, s. 139-144.

FORAMITTI H.: Hospodárnost v památkové péči, in: Památková péče, roč. 30, 1970, č. 1, s. 1-9. (O zásadním významu měřické dokumentace pro památkovou péči.)

JIŘINEC Miloslav: Požadavky na měřickou dokumentaci památkových objektů, n: Památková péče, roč. 28, 1968, č. 1, s. 4-10.

FREY Egon, JIŘINEC Miloslav: Současný stav měřické dokumentace v památkové péči v Rakousku, in: Památková péče, roč. 27, 1967, č. 4, s. 114-118.

ŠMIDRKAL Josef: Několik poznámek k využití fotogrammetrie v památkové péči, in: Památková péče, roč. 25, 1965, č. 8, s. 233-237.

PAVEL J.: Porada o měření památek architektury, in: Zprávy památkové péče, roč. 15, 1955, s. 40. (Bylo přijato rozhodnutí o vypracování směrnic pro vyměřování staveb.)

WIRTH Zdeněk: Soupis a inventář památek, in: Zprávy památkové péče, roč. 5, 1941, č. 3, s. 33-37.

II.

BLÁHA Jiří: Počátky a rozvoj vědeckého výzkumu historických krovů na evropské půdě, in: Dějiny staveb 2003, Plzeň 2004, s. 9-14. Ukázky dokumentace.

BLOCH Jiří: Průzkumy fasád českokrumlovských měšťanských objektů na vybraných příkladech, in: Dějiny staveb 2003, Plzeň 2004, s. 16-21. Jednoduché nákresy, fotodokumentace detailů a sond.

VÁCLAVÍK František R., ŠEDA Bohdan: Problém s interpretací reliktu konstrukce v podkroví kostela Nanebevzetí P. Marie ve Skutči, in: Dějiny staveb 2003, Plzeň 2004, s. 55-58. Zákres nálezů na stěně.

PROCHÁZKA Zdeněk: Nové letopočty v dějinách hradů Plzeňského kraje. Příspěvek k dendrochronologickému datování a stavebnímu rozboru zdiva hradních zřícenin, in: Dějiny staveb 2003, Plzeň 2004, s. 167. Příklad schematického "perspektivního" zákresu zkoumaných prvků. S. 168 – terénní nákres na "milimetráku".

RYKL Michael: Zbytky gotického krovu v domě čp. 151/I v Praze na Starém Městě, in: Dějiny staveb 2003, Plzeň 2004, s. 224-227. Podrobná dokumentace prvků v podobě popisovaných náčrtů. Značení prvků ve fotografiích.

KOŠŤÁL Jan: Architektonické články z hradu Vízmburk, in: Sláva a pád hradu Vízmburka, Sborník příspěvků věnovaných hradu Vízmburku..., Sdružení pro Vízmburk, Hradec Králové 2003, s. 40-49. Jednoduché náčrty architektonických článků, zjevně poněkud schematizované. Bez uvedení metody měření.

PANÁČEK Michal: Kostel sv. Kříže v České Lípě a stavebně historická analýza krovu jeho stanové střechy, in: Průzkumy památek, roč. 10, 2003, č. 1, s. 53-86. Profily architektonických článků s uvedením metody a přesnosti měření. Frotáže tesařských značek v krovu.

STROBEL Richard: Die Maßwerkfenster der Klosterkirche Salem. Zur Erhaltung und Dokumentation von gotischem Maßwerk, in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg, roč. 32, 2003, s. 160-167.

MICHLER Jürgen: Bemerkungen zur Entwicklung der oberrheinischen Gotik im 13. Jahrhundert, in: Architectura, roč. 33, 2003, č. 1, s. 3-18. Členění pilířů, přípor, atd. Nákresy detailů a profilů – nejspíše dosti schematické.

PRIX Dalibor, ZEZULA Michal: Středověké osídlení Bohušova (okr. Bruntál) a počátky kostela sv. Martina, in: Archaeologia historica 28/03, Brno b. d. [2003], s. 433-458. (architektonické články, metoda neuvedena)

KOHOUTEK Jiří, VÁCHA Zdeněk, VRLA Radim: Další výzkum středověké sakrální architektury na Zlínsku (kostely ve Štípě, Brumově, Valašských Kloboukách a Želechovicích), in: Archaeologia historica 28/03, Brno b. d. [2003], s. 461-474. (četné architektonické články, metoda neuvedena; místy nejasné důvody nespojitých linií v profilu – např. obr. 13d)

KYPTA Jan, ŠULC Jaroslav: Poznámky ke stavební podobě vesnic středního Polabí v předbělohorském období (Usedlost s renesanční bránou v Podolance), in: Památky středních Čech, roč. 17, 2003, č. 1, s. 25-32. Dva nákresy sgrafita (celek a detail), zřejmě celkem přesné, avšak metoda měření není uvedena.

HAUSEROVÁ Milena, RYKL Michael: Dům čp. 150 - 151 na Starém Městě pražském, in: Dějiny staveb 2002, Plzeň 2003, s. 57-71. (Podrobná dokumentace velkých úseků líce zdiva.)

VÁCLAVÍK František R.: Zděná helmice a ochoz věže kostela Nejsvětější Trojice ve Všestarech, in: Dějiny staveb 2002, Plzeň 2003, s. 175-180. (Zevrubná dokumentace úseků líce zdiva.)

JESENSKÝ Vít: Menší panská sídla, zámečky a tvrze, in: Dějiny staveb 2002, Plzeň 2003, s. 73-76 (příklad terénního náčrtu).

SOMMER Jan: Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba Většího. Architektonické detaily lodi, MONUDET-4, Praha 2003

SOMMER Jan: Poznámky ke gotickým architektonickým detailům z ostrovského kláštera, in: 1000 let kláštera na Ostrově (999-1999). Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku, Národní muzeum, Unicornis, Praha 2003, s. 55-68.

SOMMER Jan: Písek, kostel Nejsvětější Trojice. Dokumentace vnějších líců zdiva, edice MONUDET-1, Nakladatelství Jalna, Praha 2003, 12 stran.

DRAGOUN Zdeněk, ŠKABRADA Jiří, TRYML Michal: Románské domy v Praze, Nakladatelství Paseka, Praha - Litomyšl 2002. (Početné nákresy úseků líců kvádříkového zdiva.)

ŠTĚTINA Jan: Stavební vývoj Nového hradu u Adamova, in: Castellologica Bohemica 8, Praha 2002, s. 339-374. Četné nákresy architektonických článků, celkem jednoduše provedené.

PANÁČEK Michal, PANÁČEK Jaroslav: Architektonické články ze zaniklého kostela v České Lípě, in: Průzkumy památek, roč. 9, 2002, č. 1, s. 104-113. Identifikace gotických prvků, pocházejících ze zaniklé stavby, nejspíše z kostela sv. Petra a Pavla. Podrobné nákresy.

CHUDÁREK Zdeněk: Fragment západního portálu klášterního kostela ve Žďáru, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 7, s. 188-194.

SLAVÍK Jiří, SOMMER Jan: Nález gotických architektonických článků v Hradci Králové, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 7, s. 195-201.

SOMMER Jan: Kostel v Práčově - zapomenutý klenot lucemburské gotiky, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 7, s. 204-212.

SLAVÍK Jiří: Vyhodnocení nálezů při statickém zajištění a opravě fasád hradu Rychmburku, in: Dějiny staveb 2001, s. 145-155.

ADÁMEK Jan, SOMMER Jan, VŠETEČKOVÁ Zuzana: Středověký kostel Panny Marie v Písku, Prácheňské nakladatelství, Písek, 2001.

VÍTEK Tomáš: Stavební vývoj zábřežského hradu, in: Zprávy památkové péče, 60, 2000, č. 3, s. 60-66.

DURDÍK Tomáš, CHOTĚBOR Petr: Ke středověké stavební podobě a vývoji hradu v Královské oboře v Ovenci u Prahy, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 10, s. 344-350.

SOMMER Jan: Středověké pozůstatky klášterního kostela v Želivě, in: Vlastivědný svorník Pelhřimovska, 10, 1999, s. 96-105.

NOVOTNÁ Dana: "Nedokončený průzkum" Jana Muka - presbytář kostela sv. Kříže v Jihlavě, in: Zprávy památkové péče, 59, 1999, č. 10, s. 356-360.

VYLETOVÁ Eva: Z opravy zámku v Benátkách nad Jizerou, in: Památky středních Čech, roč. 13, 1999, č. 2, s. 1-11. (Zaměření i zákresy do fotografií.)

LÍBAL Dobroslav, HANZLÍKOVÁ Hana: Stříbro, bývalý minoritský klášter, in: Zprávy památkové péče, 58, 1998, č. 7, s. 193-199.

DROBNÝ Tomáš, KAUEROVÁ Vlasta, VÍTEK Tomáš: Tvrz ve Vranové Lhotě (okr. Svitavy). Výsledky stavebně-historického průzkumu, in: Zprávy památkové péče, roč. 57, 1997, č. 9/10, s. 255-262.

SOMMER Jan: Pozůstatky neznámé středověké stavby ve zdech kostela v Řečici u Humpolce, in: Sborník Společnosti přátel starožitností, 4, 1996, s. 105-110.

SKÁLOVÁ Vanda, TOMÁŠEK Martin: Pozůstatky minoritského kláštera v Čáslavi, in: Sborník Společnosti přátel starožitností, 4, 1996, s. 99-104. (Značně schematické náčrtky prvků.)

SLAVÍK Jiří: Středověké architektonické články z hradu Potštejna (o. Rychnov nad Kněžnou), 2. část, in: Castellologica Bohemica 5, 1996, s. 289-298.

NOVOBILSKÝ Milan, ROŽMBERSKÝ Petr: Hrad Homberk, homberské panství a páni z Homberka, in: Castellologica Bohemica 5, 1996, s. 75-92. (Zákresy do fotografií.)

SLAVÍK Jiří: Středověké architektonické články z hradu Potštejna (o. Rychnov nad Kněžnou), 1. část, in: Castellologica Bohemica 4, 1994, s. 341-350.

SOMMER Jan: Nález gotických architektonických článků na hradě Točník, in: Castellologica bohemica, 4, 1994, s. 331-340.

RYKL Michael: Proměny a souvislosti středověkých staveb ve Vyšehořovicích u Českého Brodu, in: Castellologica bohemica, 4, 1994, s. 143-164.

CHOTĚBOR Petr: Povrchový průzkum tvrze ve Vlksicích, in: Castellologica bohemica, 4, 1994, s. 133-142.

OUTRATA Jan Jakub: Nález gotického stropu z 15. století (K výsledkům průzkumu čp. 459/I na Starém Městě), in: Staletá Praha 18, 1988, s. 103-114. Nákresy portálu a stropních trámů.

TOMEK V. V., MOCKER J.: Klášter blahoslavené Anežky v Praze, Praha 1892, 18 stran, 11 tabulí. Nákresy architektonických článků.

III.

MECKSEPER Cord: Zum Selbstverständnis der Baugeschichtforschung, http://www.koldewey-gesellschaft.de/de/bauf/meckseper.html

SCHIRMER Wulf: Das Bauwerk als Quelle, http://www.koldewey-gesellschaft.de/de/bauf/schirmer.html

GRUBEN Gottfried: Klassische Bauforschung, http://www.koldewey-gesellschaft.de/de/bauf/gruben.html (2003-07-09)