Zpět na hlavní stránku MONUDET

MONUDET

© Jan SOMMER, Praha 2004 / Info: http://sweb.cz/monudet/; 723065857

VĚC

Díl klenebního žebra

Lokalita / Okres

Lašovice / okres Písek

Evidenční číslo MONUDET

MD0407310001-JASO

Klíčová slova

Architektura. Architektonický článek. Klenba. Žebro klenební.

1. OKOLNOSTI AKCE

 

Datum akce / zápisu

31. 7. 2004 / 26. 8. 2004

Metoda dokumentace

Prohlídka. Oměření. Videozáznam. Somrograf.

Stupeň podrobnosti

I

2. SOUHRNNÉ ZNAKY VĚCI

 

Lokalizace

Ve zdivu ohradní zdi hřbitova, který obklopuje farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lašovicích. Díl je vložen do vnitřního líce zdiva nízko nad terénem (cca 0,4 m vysoko) v místech severně od sakristie kostela. V líci zdi je viditelná jen jedna ložná plocha profilu.

Označení (inv. č.)

Žádné.

Původ (pokud není na původním místě)

S největší pravděpodobností díl pochází z klenby presbyteria, po níž se v interiéru kostela zachovaly na původním místě konzoly a náběhy žeber, zřejmě shodného profilu. Klenba vznikla při výstavbě kostela zřejmě ve druhé polovině 13. století a zanikla nejspíše v 16. století (je možné, že ohradní zeď kostela vznikla v době odstranění klenby z presbyteria, a že díl žebra byl ve stejné době přenesen přímo na nynější místo).

Tvar (orientační skica)

Díl má hmotný hranolovitý profil se zkosenými hranami (přibližně pod úhlem 45°).

Charakteristika (forma, funkce)

Díl klenebního žebra pochází zřejmě z klenby raně gotického presbyteria kostela. Žebra mají hmotný klínovitý profil, příznačný pro raně gotické období.

Slohové zařazení

Nejspíše raná gotika.

Datace (od – do, styl)

Asi 1270-1280. Raná gotika.

Význam

Doklad slohové podoby kostela, ale i jeho stavebního vývoje. Příklad druhotného používání prvků ve zdivu mladších staveb.

Širší vztahy (slohové aj.)

 

Potenciál (očekávatelná zjištění)

Při případném vyjmutí prvku ze zdiva by bylo možné ověřit délku prvku, případně to, zda je zachován celý, jakož i zřejmě zachované zbytky povrchové úpravy. Je možné, že v jiných místech areálu kostela budou nalezeny další součásti (např. svorník z vrcholu klenby)

Související prvky (kontext)

Lomové zdivo ohradní zdi hřbitova.

Dílčí prvky

0

Pozn.

 

Lit.

 

3. DETAILY

 

Rozměry (stručně slovně, příp. schéma na dalším listu)

Šířka profilu 17 cm (v soupisu památek je uváděna šířka profilu žeber klenby presbyteria 18 cm). Výška profilu 19,5 cm.

Materiál

Žula.

Způsob výroby

Kamenickými nástroji.

Stopy opracování

Nebyly zjištěny.

Povrchová úprava

Na úzké části profilu, viditelné ve spárách zdiva, jsou patrné stopy vápenného nátěru.

Znečištění povrchu

Viditelná část není znečištěna.

Výrobní značky, přípravné značky

Na viditelné ložné ploše profilu jsou čtyři drobné nepravidelné prohlubně, rozmístěné přibližně do rohů kosočtverce. Hypoteticky lze připustit, že se jedná o hrubě provedený křížek, tedy o kamenickou značku.

Stopy konstrukčního spojení

Na rubové straně zřejmý náznak mírně vystupujícího pera, patrně lemovaného opracovanými hranami, které sloužily k uložení šalování.

Nápis (opis textu)

Nebyl zjištěn.

Ozdoby (popis, ikonografie)

Nebyly zjištěny.

Dodatečné úpravy, poškození

Nebyly zjištěny.

4. STAV A PÉČE

 

Stav a uložení prvku

V nynější pozici není díl ohrožen, pokud bude ohradní zeď hřbitova udržována v dobrém technickém stavu.

Doporučení pro péči

Udržovat ohradní zeď a bránit jejímu ohrožení (takovým ohrožením by mohla být i rozsáhlejší rekonstrukce).

Námět pro další průzkumy

Ověření povrchové úpravy – nátěru.

5. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Archivní čísla!

Nákres

 

Foto 1

 

 

Ohradní zeď na severní straně hřbitova.

 

Úsek ohradní zdi na severní straně hřbitova s viditelnou ložnou plochou druhotně osazeného dílu klenebního žebra.

 

Ložná plocha dílu klenebního žebra.

 Zpět na hlavní stránku MONUDET